Föreningen följer RF  (Riksidrottsförbundets) policy angående droger, alkohol, sexuella trakasserier och mobbing. Klubben ”vaccineras” kontinuerligt utifrån RF´s riktlinjer och rekommendationer. Kungälvs Självförsvarsklubb Chikara verkar för att alla som tränar i klubben ska känna sig trygga, utvecklas under egna förutsättningar och bemötas med respekt. Att barn, ungdomar och vuxna ska kunna träna utan att utsättas för kränkande behandlingar oavsett sexuell läggning, etniskt tillhörighet eller trosuppfattning. Att föreningen ska verka för att vara ett ”andningshål” och trygg miljö för alla medlemmar.
Handlingsplan:
Uppstår situationen inom föreningen med förekomst av droger, alkohol, sexuella trakasserier eller mobbing är det instruktörers och styrelsens ansvar att lyfta och åtgärda detta, eventuellt med hjälp av RF och SISU handlingsplan och kontaktpersoner.