Stadgar Kungälvs självförsvarsklubb Chikara

Detta dokument är stadgar för den ideella föreningen Kungälvs självförsvarsklubb Chikara med hemort i Kungälvs kommun.
Klubben bildades den 4 september 1974 i Kungälv av Kai Durhuus som introducerade namnet Kungälvs jiujitsuklubb Chikara, vilket översatt betyder inre styrka. Klubben är ansluten till Svenska Budo och Kampsportsförbundet (SF), Svenska Taijutsu/Jujutsu Förbundet (STJF), World Alliance of Martial Arts (WAMA) och International Taijutsu/Jujutsu Renmei (ITJR).
Klubben strävar efter att förena traditionell budoanda med demokratisk föreningsverksamhet.
Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2015-03-11
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 §         Ändamål
Att samla medlemmar av båda kön som vill utöva och vidareutveckla den form av jiujitsu som grundar sig på principen om humant självförsvar enligt Chikara Ryu.
Att informera medlemmarna om nödvärnsrätten.
Att särskilt verka för ungdomsverksamhet.
Att verka utifrån god budoanda.
2 §         Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i för­eningen som med­lemmar.
3 §         Tillhörighet m m
Föreningen är medlem i specialidrottsförbundet:Svenska Budo och Kampsportsförbundets Ju-Jiutsusektion (SF)och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område för­eningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF‑styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.
4 §         Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte, styrelsen och svartbältesrådet.
5 §         Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två sty­rel­seledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
6 §         Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.
7 §         Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stad­garna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 33 §.
8 §         Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av­givna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
9 §         Policy
Föreningen följer RF policy angående droger, alkohol, sexuella trakasserier och mobbing. Klubben ”vaccineras” kontinuerligt utifrån RF riktlinjer och rekommendationer.
Sociala medier är för att dokumentera och marknadsföra verksamheten. Medlem (>15 år) som inte vill medverka ansvarar själv för detta. Medlem (<15 år) ansvarar klubben för.
10 §               Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
11 §       Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät­ten till.
Medlemsavgift skall vara betald innan februari månads utgång.
Vill man som ny bli tränande eller passiv medlem under året skall full medlemsavgift betalas inom en månad från det att man fått medlemskapet beviljat.
Träningsavgift betalas en gång per termin och skall för vårterminen vara betald före februari månads utgång. För höstterminen vara betald före september månads utgång.
Om man börjar träna mitt under en termin betalar man den träningsavgift som motsvarar den del av terminen som är kvar.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kom­mer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.
I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom en vecka från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.
12 §       Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift före februari/september får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
13 §       Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har för­summat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat före­ningens verksam­het eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från besluts­dagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom en vecka från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.
14 §       Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
har rätt till information om föreningens angelägenheter,
skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsor­gan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av för­e­ningen.
skall betala medlemsavgift inom angiven tid, samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.
Beslut om återbetalning av avgift vid sjukdom eller skada fattas av styrelsen.
15 §       Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga med­lemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrange­ras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.
Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.
ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
16 §       Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före ut­­gången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas med­lemmarna. Vidare skall kallelse jämte förslag till före­dragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, ned­läggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallel­sen.
Verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
17 §       Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
18 §       Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
19 §       Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
20 §       Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröst­ning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er­hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.